Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 ’S i Nighean mo Ghaoil, an Nighean Donn Òg
Cliar 4:02
2 Gaol nam Fear Dubh
Cliar 3:09
3 Hó Ro mo Chuachag
Cliar 2:59
4 9/8 Tunes: The Grinder / Amadan Gòrach Saighdear / A Tune from the Low Country / Brose and Butter
Cliar 3:15
5 Ho mo Nighean Donn Bhòidheach nan Gorm-Shùil Meallach
Cliar 2:51
6 Mo Rùn air na Maraichean / Kenneth J Macleod
Cliar 4:17
7 Strathspeys & Reels: Fhuair mi Nead na gurra-gúig / Seònaid NicGumaraid / Pòg o Leannan an Fhìdhleir / A-minor Reel / The Perriwig / Air an Fhèill / Còta Mòr Easlasaid
Cliar 4:35
8 Iain Ghlinn Cuaich
Cliar 5:07
9 Mhic Iain ’ic Sheumais
Cliar 5:25
10 A Nighneag a Ghràidh
Cliar 4:21
11 Puirt a Beul: MacShithich / Riobainnean Mòra / Dhannsainn ri Danns’ / Brochan Lom, Tana Lom / Fear a’ Chùil Bhàin / An e Mo Chur Fodhad
Cliar 3:55
12 An Gille Mear / The King of Laois
Cliar 5:38
13 Tune Set: Mrs. Ramsay of Barton / Farewell to Ireland / The Flogging Reel / High Road to Linton
Cliar feat. Altan 4:15

Credits

CD 1

guest performer:
Altan (track 13)