Album

Release Format Tracks Date Country Label Catalog# Barcode
Official
当代传统京剧龚派老旦第一唱:吕昕唱腔·伴奏 4×CD 12 + 13 + 11 + 12 北京出版集团公司 9787888205796
Pseudo-Release
Dāng dài chuán tǒng jīng jù Gōng pài lǎo dàn dì yī chàng: Lǚ Xīn chàng qiāng · bàn zòu 4×CD 12 + 13 + 11 + 12 北京出版集团公司 9787888205796

CritiqueBrainz Reviews

No one has reviewed this release group yet. Be the first to write a review.