Album

Release Format Tracks Date Country Label Catalog# Barcode
Official
菊坛经典 京剧 名家名剧名段系列:李维康演唱集 2×CD 5 + 10 中国唱片上海公司 (China Record Shanghai Corporation) HCD-0552 9787799216683
Pseudo-Release
Jú tán jīng diǎn jīng jù míng jiā míng jù míng duàn xì liè: Lǐ Wéi kāng yǎn chàng jí 2×CD 5 + 10 中国唱片上海公司 (China Record Shanghai Corporation) HCD-0552 9787799216683

CritiqueBrainz Reviews

No one has reviewed this release group yet. Be the first to write a review.