Album

Release Format Tracks Date Country Label Catalog# Barcode
Official
著名京剧裘派表演艺术家 孟广禄:名家风采·裘派神韵 裘派唱段集锦 珍藏版 6×CD 10 + 9 + 12 + 10 + 9 + 12 扬子江音像出版社 9787884735198
Pseudo-Release
Zhù míng jīng jù Qiú pài biǎo yǎn yì shù jiā Mèng Guǎng lù: Míng jiā fēng cǎi · Qiú pài shén yùn Qiú pài chàng duàn jí jǐn Zhēn cáng bǎn 6×CD 10 + 9 + 12 + 10 + 9 + 12 扬子江音像出版社 9787884735198

CritiqueBrainz Reviews

No one has reviewed this release group yet. Be the first to write a review.