Album

Release Format Tracks Date Country Label Catalog# Barcode
Official
当代京剧名家演唱系列:尚长荣 2×CD 7 + 3 中国广播音像出版社 9787880022438
Pseudo-Release
Dāng dài jīng jù míng jiā yǎn chàng xì liè: Shàng Cháng róng 2×CD 7 + 3 中国广播音像出版社 9787880022438

CritiqueBrainz Reviews

No one has reviewed this release group yet. Be the first to write a review.