bouzouki

~ String instrument

Relationships

subtypes:baglamas (Treble bouzouki)
type of:lute family
derivations:Irish bouzouki
related instruments:buzuq
tzoura
has hybrids:bouzar / gouzouki (hybrid of bouzouki and guitar)
Wikidata:Q322675 [info]