Unnikrishnan (South Indian Classical & Playback Singer)

~ Person

Works

WorkWritersArtistsISWCTypeLyrics LanguagesAttributesRating
Divakara Tanujam
  Song
  • san
  • Yadukula kāṁbōji (Rāga (Carnatic))
  • Ēka (Tāla (Carnatic))
  Inta Para
     Jaawali Praana naathan
        Kanndu Nee Sollavendum
            Karuna Yela Kante
             • tel
              Kunitta Puruvamum
                 Manasa Sancharare
                    Mohanakrishnana
                       Nemali Kulukula
                        Song
                        • tel
                         Padam Endu pizha gyanan cheitu
                            Padam yennu varum en kaanthan
                               Ragam Tanam Pallavi (Raga: Bilahari, Tala: Khanda Chapu, Pallavi: Ahobilaharim Naraharim Sadashraye)
                                 Song
                                 • san
                                 • Bilahari (Rāga (Carnatic))
                                 • Khaṇḍa chāpu (Tāla (Carnatic))
                                 Ragam Thanam Pallavi (Raga: Bhairavi, Tala: Adi, Pallavi: Tamarasa Dala Nethri Thyagarajunimitri)
                                   Song
                                   • san
                                   • Bhairavi (Rāga (Carnatic))
                                   • Ādi (Tāla (Carnatic))
                                   Sami Daya Juda
                                      Sarasa Samamukha
                                         Sarasuda Ninne Kori
                                          • tel
                                          • Sāvēri (Rāga (Carnatic))
                                          • Ādi (Tāla (Carnatic))
                                          Seshachalanayakam
                                             Sevikkavendum Ayya
                                                Sree Ganesha
                                                   Sri Chamundeswari
                                                      Swaraavali
                                                         Tanavaritanamu Leda
                                                            Tillana (Nrittaangahaaram)
                                                               Vandeham Jagat Vallabham
                                                                Song
                                                                • san
                                                                • Hamsadhvani (Rāga (Carnatic))
                                                                • Ādi (Tāla (Carnatic))
                                                                Viswa sareera