Tannas

~ Group

Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
'N Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn / B'Fhearr Mar a Bha Mi'n Uiridh 3:51
'S Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo (Tribute to Na H-Oganaich) 3:28
'Si Morag 3:53
A Fhleasgaich Oig Bi Furachail 3:51
Abu Chuibhl' 2:42
Air a' Ghille tha mo Rùn 4:29
Andy's Saltire / Fear a Bhios Fada Gun Phosadh 4:11
Bi Falbh O'n Uinneig 3:27
Bodachan Cha Phos Mi 2:50
Bodachan cha phos mi / Thunderhead 2:55
Buain na Rainich 2:33
Caillte a Chaoidh 4:33
Caitlin 4:22
Canan nan Gaidheal 5:01
Catharsis / Haighaidh Ò / Lexy Macaskill 4:20
Cearcall A Chuain / An Ataireachd Ard 4:26
Cha Teid Fionnlagh A Dh'eige 2:46
Coill' An Fhasaich 4:04
Cum 'Ur Gealladh 4:34
Eilean Beag Donn A' Chuain 5:04
Illean à I 6:02
Look Behind You ( Eddie Kelly's / Mickey Docherty's Highland / Look Behind You) 4:44
Mairead nan Cuiread 4:40
Mairead Nan Cuiread / The Bob Parsons Strathspey 4:43
Mairead Nan Cuiread / The Bob Parsons Strathspey 4:42
Mairead Nan Cuiread / The Bob Parsons Strathspey 4:41
Mrs. Mary Stitt 3:42
N Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn 3:49
Nach Fhreagair Thu, Cairistiona 3:55
O Ho Na Ribeannan / Sean Triubhas / Faca Tu Saor An T-Sabhaidh 5:04
O Ho Na Ribeannan / Sean Truibhas / Faca Tu Saor an T-Sabhaidh 5:04
Sabhal IA'N Ic Uisdean 2:47
Seallaibh Curaigh Eóghainn / The Lochaber Badger 3:26
Suilean Dubh 4:04
The Battle of Waterloo 3:57
The Old Hags Set 4:49
The Session Set 3:52
Thoir Dhomh do Lamh / Ruidhleadh na Coilich Dhubha 5:28
Tuireadh Iain Rualdh 4:06

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.