Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
Deva dnes
Gospod prosveshcheniye moyo
Khvalite imya Gospodne
Maloie slavosloviye
  • rus
Nine sili nebesniye
S nami Bog, op. 40, no. 6
Sacred Concerto no. 19 "The Lord said unto my Lord: sit down at my right hand" (Концерт № 19 "Рече Господь Господеви моему")
  • chu
Slava vo vishnikh Bogu
Slava vo vishnikh Bogu 1, op. 71, no. 2
Slava. Edinorodnii sine, op. 5, no. 5
Velikoye Slavosloviye
  • rus
Veriu, op. 16
Vo iskhode israileve, op. 19, no. 2
Voskliknite gospodevi