Kari Rantakallio

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Kari Rantakallio has no aliases.

Artist credits

This is a list of all the different ways Kari Rantakallio is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Satakunnan Sotilassoittokunta, Pasi-Heikki Mikkola, Kari Rantakallio