ស៊ីន ស៊ីសាមុត (Classic Cambodian singer and songwriter)

~ Person

Relationships

Wikipedia:en: Sinn Sisamouth [info]
Discogs:https://www.discogs.com/artist/827846 [info]
other databases:https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16695092k [info]
https://rateyourmusic.com/artist/ស៊ីនស៊ីសាមុត-1 [info]
https://www.worldcat.org/identities/viaf-304532709/ [info]
VIAF ID:VIAF: 304532709 [info]
Wikidata:Q3485020 [info]

Appearances

DateTitle
lyricist
House of the Rising Sun (Cambodian Space Project version with Khmer lyrics)