Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
Rassa, tan creis e monta e poia