Raúl Giménez (tenor)

~ Person

Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
Tancredi: Atto I, Scena 7, no. 9. “Pensa, pensa che sei mia figlia” (Argirio)
Aria
  • ita