Mackenzie (Scottish Gaelic trio from the Isle of Lewis)

~ Group

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
'S Truagh Nach D'Rugadh Dall Mi Mackenzie 4:33
A Fisherman’s Song for Attracting Seals William Jackson & Mackenzie 4:05
a' Chiad Danns' Mackenzie 4:16
A' Fàgail Ghriais Mackenzie 3:58
A' Fighe Le Feur Mackenzie 2:17
Ailean Dubh a Lochaidh Mackenzie 1:57
Anna Bheag (Wee Anna) William Jackson & Mackenzie 2:47
Ba mo leanabh Mackenzie & William Jackson 4:37
Barbara’s Jig / Kenny MacDonald’s Jig / Joseph MacDonald’s Jig William Jackson & Mackenzie 3:36
Blue Ribbon, Scottish Measure William Jackson & Mackenzie 2:34
Buaidh na Bàrdachd Mackenzie 3:19
Chaidh mi’n Traigh a Deanamh Maoraich / Co Bheir Mi Leam William Jackson & Mackenzie 2:58
Chaidh na fir a Scathabhaig / Chailin oig a Stiurimiche Mackenzie 2:56
Chaidh Na Fir a Scathabhaig-Chailin Oig a Stiuirimiche Mackenzie 2:56
Chi Mi Thallad Mackenzie 4:28
Duine Gun Chii-An Geam Mackenzie 2:39
Eilean Fraoich Nam Beann Ard Mackenzie 4:22
Fama Clamosa Mackenzie 3:12
Fighe le Feur (Knitting With Grass) Mackenzie 2:16
Ghost Mackenzie feat. Marko 4:36
Gura Mise tha Fo Mhulad 's Mi Air Tulaich Na Buaile Mackenzie 2:53
Haghaidh O, Haghaidh O Mackenzie 1:25
Hai-O Eadaraibh O Mackenzie 4:08
Ho rò 's toigh leam fhin thu (I Love You) Mackenzie 4:39
Ho-Ro 's Toigh Leam Fhin Thu Mackenzie 4:38
Iain Ruaidh's Lament [Tuireadh Iain Ruiadh] William Jackson & Mackenzie 3:04
Is E Cho Priseil Dhomh Mackenzie 5:34
Leabaidh Naoimh Aula Mackenzie 7:41
Lia Fail-Nighean Rua Bhan Mackenzie 4:32
Looking South Over the Border William Jackson & Mackenzie 3:26
Ma Bhios Tu Fo Mhulad Mackenzie 3:54
MacPhee’s Reel / Marion & Donald / Tail Toddle William Jackson & Mackenzie 2:49
Mo Shuil Ad'Dheidh Mackenzie 4:30
Nach Truagh Leat Mi 's Tu'n Eirinn Mackenzie 3:23
Roghainn Mackenzie 4:52
Rory Dall’s Sister’s Lament William Jackson & Mackenzie 3:51
Sheila Gordon of Weem Mackenzie 2:01
Shiubhlainn a Gheamhraidh (A' Chiad Phairt) Mackenzie 4:33
Shiubhlainn a Gheamhraidh (An Darna Pairt) Mackenzie 4:40
Skye Dance / Harris Dance William Jackson & Mackenzie 3:50
St Kilda’s Wedding / A St Kilda’s Dance William Jackson & Mackenzie 2:22
Tha Fadachd Cian Do Ghaoil Orm Mackenzie 2:25
The Battle of Waterloo / The Wee Highland Laddie William Jackson & Mackenzie 3:01
The Mermaid’s Song William Jackson & Mackenzie 3:22
Waulking Song Set::Togaibh Fonn an Drasda / Beir Soiridh, Soiridh Bhuam / Fa Rithill o Ho Mackenzie 3:51

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.